Algemene voorwaarden

rvankleef.nl

 

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. rvankleef.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: rvankleef.nl gevestigd aan Waaldijk 30A, 6677MB te Slijk-Ewijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 53509242 ;
b. website: de website www.rvankleef.nl die door rvankleef.nl wordt beheerd en waarop klanten bij rvankleef.nl producten kunnen bestellen.

 

Artikel 2. Geldigheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de klant en rvankleef.nl die via de website tot stand komen.

 

Artikel 3. Aanbod

3.1. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.
3.2. rvankleef.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website. Wanneer er een product besteld is die uitverkocht blijkt te zijn, waarvan dit niet is aangegeven op de webshop, wordt het geld teruggestort aan de klant.

 

Artikel 4. Afbeeldingen

4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

Artikel 5. Prijzen

5.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief btw en exclusief verzendkosten.
5.2. rvankleef.nl heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen. De prijs van het bestelde product, zal na de totstandkoming van de overeenkomst niet worden gewijzigd, tenzij de wijziging het gevolg is van een wijziging in het btw-tarief.

 

Artikel 6. Het plaatsen van een bestelling

6.1. Alle gegevens die de klant bij het plaatsen van een bestelling aan rvankleef.nl verstrekt dienen volledig te zijn en overeen te stemmen met de waarheid.
6.2. Direct nadat de bestelling is afgerond, bevestigt rvankleef.nl onverwijld via de e-mail de ontvangst van de bestelling. Zolang de klant deze email bevestiging niet heeft ontvangen, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

 

Artikel 7. Leveringen, leveringstermijnen en verzendkosten

7.1. rvankleef.nl houdt geen voorraad van planten aan. De bestelde planten, die wij zelf als kweker niet op voorraad hebben, worden bij de kwekers verzameld en vervolgens aan de klant geleverd.
7.2. Indien de bestelde producten niet binnen 35 dagen na de bestelling geleverd kunnen worden, dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. In een dergelijk geval betaalt rvankleef.nl binnen 7 dagen het reeds betaalde factuurbedrag terug.
7.3. De op de website vermelde leveringstermijnen zijn niet als een fatale termijn te beschouwen.
7.4. De hoogte van de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.
7.5. De verzending geschiedt op de wijze als door rvankleef.nl aangegeven.
7.6. Nadat rvankleef.nl de bestelling van de klant heeft ontvangen, zal rvankleef.nl de bestelling, mits deze op een werkdag voor 15:00 uur besteld is, binnen 1-2 werkdagen bezorgen.

 

Artikel 8. Betaling

8.1. De klant kan zijn bestelling op de volgende wijzen betalen:
a. via iDEAL.

 

Artikel 9. Herroepingrecht

9.1. De klant heeft het recht gedurende 7 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, door middel van terug te brengen naar de kwekerij, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. rvankleef.nl zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op de vereisten voor gebruikmaking van het ontbindingsrecht.
9.2. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
9.3. De klant kan geen beroep op zijn herroepingrecht doen, indien het geleverde product door zijn aard niet kan worden teruggebracht of snel kan bederven of verouderen.

 

Artikel 10. Garantie

10.1. rvankleef.nl staat in voor de soortechtheid van de door haar geleverde planten.
10.2. Op planten die in een pot zijn geleverd, wordt geen groeigarantie gegeven.
10.3. Op planten die geleverd zijn met kluit of kale wortel wordt geen groeigarantie gegeven.

 

Artikel 11. Klachtenregeling

11.1. rvankleef.nl raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. De klant dient gebreken aan de geleverde producten binnen 24 uur nadat hij het gebrek ontdekt heeft of redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan rvankleef.nl te melden.
11.2. Zichtbare gebreken aan geleverde levende materialen, zoals planten, dienen binnen 24 uur na de levering aan rvankleef.nl kenbaar te worden gemaakt.
11.3. Klachten kunnen gemeld worden bij:
rvankleef.nl
Waaldijk 30A, 6677MB te Slijk-Ewijk – info@rvankleef.nl
11.4. Klachten worden door rvankleef.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
11.5. Door rvankleef.nl als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van rvankleef.nl.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het werkelijk geleverde heeft. rvankleef.nl is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
12.2. Indien rvankleef.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van rvankleef.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van rvankleef.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van rvankleef.nl beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Artikel 13. Overmacht

13.1. In geval van overmacht is rvankleef.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover rvankleef.nl als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

 

Artikel 14. Rechtskeuze en bevoegde rechter

14.1. Op elke overeenkomst tussen rvankleef.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en rvankleef.nl worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rvankleef.nl zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.